SK CZ HU HR EN

Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) irányadóak a Japitex s.r.o gazdálkodó szervezet jogaira és kötelezettségeire, amelynek székhelye: Podháj 14, 974 05, Banská Bystrica statisztikai számjel: 36034827, Közösségi adószám: SK20200855864 / S, és az Eladó (a továbbiakban: Eladó) és a Vevő (továbbiakban: Vevő) közötti szerződési kapcsolatra vonatkoznak az Eladó által kínált áruk vásárlásakor az Eladó www.japitex.hu honlapján (a továbbiakban: Eladó) található elektronikus bolton keresztül. ( a továbbiakban: "japitex.hu"), és elválaszthatatlan részét képezik a Vevő és az Eladó között az internetes elektronikus kereskedelem útján távolról megkötött adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: adásvételi szerződés). (Eladó és Vevő a továbbiakban együtt: "Szerződési felek").

 2. Jelen ÁSZF a japitex.hu oldalon elektronikus kereskedelemben (a továbbiakban "E-kereskedelem") keresztül megrendelt áruk vásárlására vonatkozik.

 3. Az ÁSZF a japitex.hu oldalon való megjelenésének napján lép hatályba.

 4. A Vevő és az Eladó között fennálló minden olyan jogviszonyra, amelyet jelen általános szerződési feltételek nem szabályoznak, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a Sztv. törvény módosításáról és az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. törvénnyel módosított 128/2002 és 284/2002. sz. törvény, valamint a postai küldemények vevői védelméről szóló törvény alkalmazandó.

 5. A Vevőnek az Eladóval szemben fennálló jogai a Kbt. 250/2007 számú törvény módosításáról a vevővédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról és a 372/1990 sz. a törvénysértésekről szóló törvény, valamint a 102/2014 sz. a távollevők között kötött szerződés vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás vevő védelméről szóló törvény szabályozza. 

 6. Vevő: a rendszerben regisztrált természetes személy, vagy olyan jogi személy, aki a japitex.hu E-shopon keresztül elektronikusan rendel árut.

 7. Az elektronikus megrendelés egy elküldött elektronikus űrlap, amely a Vevőre vonatkozó információkat, a japitex.hu E-shop kínálatából megrendelt áruk listáját és ezen áruk teljes árát tartalmazza, az E-shop rendszere által feldolgozva.

 8. Az áru minden olyan termék, amely az Eladó érvényes árlistájában szerepel a japitex.hu oldalon

 9. Az oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Felhasználók a Japitex s.r.o. ügyvezető igazgatójának hozzájárulása nélkül nem módosíthatják, másolhatják, terjeszthetik, továbbíthatják, jeleníthetik meg, tehetik közzé, adhatják el, nem adhatnak engedélyt, nem hozhatnak létre származékos műveket, illetve nem használhatják fel az Oldal bármely tartalmát kereskedelmi vagy nyilvános célokra.

 10. Az Eladó elérhetőségei a Vevők számára:


  Ing. Hudec Péter

  Tel. sz.: +421 908 815 654

  E- mail: eshop@japitex.hu

MEGRENDELÉS

 1. Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele az összes regisztrációs lap helyes és hiánytalan kitöltése.

 2. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítási késedelemért, valamint az abból eredő károkért vagy azért, hogy a Vevő a regisztráció során nem adott meg minden szükséges adatot és/vagy hibásan töltötte ki a regisztrációs űrlapot. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőt ért károkért sem, amelyek abból erednek, hogy a Vevő elfelejtette belépési jelszavát és/vagy a belépési jelszója a Vevő hibájából illetéktelen személy kezébe került.

 3. A beérkezett elektronikus megrendelés adásvételi szerződés tervezetnek minősül, és kötelező érvényű.

 4. Az Eladó köteles a Vevő elektronikus megrendelésének tartalmát e-mail üzenetben (a Vevő elektronikus megrendelésben megadott e-mail címére) vagy telefonon haladéktalanul visszaigazolni az Eladó részére történő kézbesítését követően, ellenkező esetben a Szerződő felek között létrejött Adásvételi Szerződést a felek nem kötötték meg. A Vevő köteles az Eladó által az e-mailben megadott elektronikus megrendelés tartalmát ellenőrizni. Az Eladó által visszaigazolt elektronikus megrendelés tartalmával kapcsolatos eltérések esetén a Vevő köteles az Eladót az eshop@japitex.hu e-mail címre küldött e-mailben értesíteni.

 5. Az alábbiakat tekintjük alapvetőnek az elektronikus megrendelésben:

A Vevő azonosítása, azaz cégnév vagy név és vezetéknév, székhely/lakóhely, elérhetőség (telefon és e-mail cím), jogi személyek vagy egyéni vállalkozók esetén Statisztikai számjel, Adószám;
A megrendelt áruk leírása és megnevezése a katalógus szerint;
A megrendelt áruk mennyisége;
Az áru szállítási helyének címe (amennyiben ezt az információt nem adják meg, úgy tekintjük, hogy az árut a Vevő székhelye/lakóhelye szerinti címére kell kézbesíteni);

 1. Ha a megrendelés nem tartalmazza az előző cikk szerinti adatokat, akkor az hiányosnak minősül. Ebben az esetben az Eladó megpróbálja felvenni a kapcsolatot a Vevővel, és felkéri az elektronikus megrendelés hiányosságainak megszüntetésére és annak esetleges pontosítására és/vagy kiegészítésére. Az elektronikus megrendelést meghatározó és/vagy kiegészítő adatok Eladó részére történő kézbesítésével az elektronikus megrendelés teljesítettnek minősül.

 2. A megrendelés elküldését követően a megrendelése feldolgozásra kerül, és e-mail címére haladéktalanul visszaigazolást küldünk a megrendelés Eladó általi átvételéről. Szükség esetén a megrendelésével kapcsolatos minden további információt a megadott e-mail címre küldünk.

MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

 1. Az eladónak jogában áll elállni a rendeléstől, ha a készlet kiárusítása vagy az áru hiánya miatt az árut a jelen feltételekben meghatározott határidőn belül, illetve a webáruházban megadott áron nem tudja kiszállítani a vevőnak, kivéve, ha a vevő kártérítésben állapodik meg. A rendelés törléséről a vevőt telefonon vagy e-mailben értesítjük.
 2. Ha a Vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, úgy ez az összeg 14 naptári napon belül visszautalásra kerül a számlájára.

VEVŐI MEGÁLLAPODÁS ÉS ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSTŐ

Szerződéstől való elállás űrlapja

 1. Ha az eladó az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit készlet eladása, az áruk elérhetetlensége miatt nem tudja teljesíteni, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy olyan jelentős változtatást hajtott végre, amely megakadályozta az eladót, hogy az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit teljesítse; vis maior okok miatt, vagy ha minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a jelen feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a megrendelésben megadott áron a vevőnak kiszállítani , az eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a vevőt, és egyúttal köteles felajánlani a vevőnek helyettesítő teljesítést, vagy lehetőséget arra, hogy a vevő elálljon az adásvételi szerződéstől (megrendeléstől.) Abban az esetben, ha a vevő a jelen panasztételi és üzleti feltételek jelen pontjában foglalt okok miatt eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles az adásvételi szerződésben vállalt áru előlegét a vevőnek az értesítéstől számított 14 napon belül visszaküldeni a vevő által megadott számlára történő átutalással.

 2. A vevő jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni a Kbt. 7. § és azt követő §  a 102/2014. a vevővédelemről a távértékesítésben (továbbiakban: törvény a távértékesítésben a vevővédelemről) szóló törvény alapján az áru átvételétől számított 14 napon belül, ill. a szolgáltatás nyújtására, illetve a tárgyi adathordozón nem átadott elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötésének napjától, ha az eladó határidőben és megfelelően teljesítette a 3. §-a Ptk. szerinti tájékoztatási kötelezettségét..

 3. A vevőnek joga van az árut ezen időszakon belül az átvételt követően a klasszikus üzletben szokásos vásárláshoz hasonló módon kicsomagolni és kipróbálni, az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges mértékben.

 4. Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha:

  a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítjuk, az utoljára leszállított áru átvételének napjától
  b) több részből vagy darabból álló áru szállítása esetén, az utolsó alkatrész vagy utolsó darab átvételének napjától,
  c) a szerződés alapján az árut meghatározott időtartamon belül ismételten leszállítja, az első kiszállított áru átvételének napjától.

 5. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áru megvásárlása.

 6. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban, az elállás megtörténtét nem támasztó módon kell megtennie, vagy más tartós adathordozón rögzítve, vagy a jelen üzleti és panasztételi feltételek 1. sz. mellékletet képező űrlap segítségével. A szerződéstől való elállási határidő fenntartottnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a Ptk. szerinti határidő utolsó napján megküldték az eladónak a 7. § 1. bek. a távértékesítésben történő vevővédelemről szóló törvény alapján

 7. Az adásvételi szerződéstől való elállásnak ezen szerződési és panasztételi feltételek előző pontja szerint tartalmaznia kell a szerződéstől való elállás dátumát, a vevő nevét és címét, a megrendelés dátumát és az áru pontos leírását. Ezenkívül javasoljuk, hogy a vevő bankszámlaszámával és/vagy preferált levelezési címével tüntesse fel, hogy az eladó hogyan küldje vissza a már átvett teljesítés összegét.

 8. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződéshez kapcsolódó minden további szerződés, amelytől a vevő elállt, szintén eleve megszűnik. A kiegészítő szerződés felmondásával összefüggésben a vevőtől költséget vagy egyéb kifizetést nem lehet követelni, kivéve a Kbt. 9. § bek. 3, par. 10. § bek. törvény 3. és 5. -a alapján, ha a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás teljes körű teljesítése megtörtént.

 9. A vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül az üzemeltető székhelye szerinti címre visszaküldeni, vagy eladónak, vagy az eladó által erre a célra meghatalmazott személynek átadni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül javasolta az áru átvételét. A jelen szerződési és panasztételi feltételek jelen pontjának első mondata szerinti időtartamot fenntartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb az időszak utolsó napján átadták szállításra.

 10. A Vevő köteles az árut hiánytalanul, teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, lehetőleg az eredeti csomagolásban, használat nélkül átadni az eladónak.

 11. Javasoljuk az áru biztosítását. Az eladó nem fogad el utánvétes fizetést. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatnak az eladó részére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a vevőnek az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben a tőle kapott valamennyi fizetést, ideértve a szállítási költséget, postaköltséget és egyéb költségeket. Az eladó nem köteles visszaküldeni a vevőnek a jelen feltételek e pontja alapján kifizetett összegeket, ha az árut még nem kapta meg, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó javasolja az áru személyes úton vagy az általa meghatalmazott személy útján történő átvételét.

 12. A vevő viseli az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek történő visszaküldésének költségét. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli, vagy ha nem teljesítette a Vevővédelemről szóló törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja szerinti kötelezettségét.

 13. A vevő csak az áru olyan értékcsökkenéséért felelős, amely az áru olyan kezelésének eredményeként keletkezett, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelést. A vevő nem felelős az áru értékcsökkenéséért, ha az eladó a vevő szerződéstől való elállási jogáról szóló tájékoztatási kötelezettségének a Vevővédelemről szóló törvény 3. § (3) bekezdése h) pontja alapján nem tett eleget.

 14. Az eladó köteles a vételárat a vevőnek az áruért ugyanúgy visszaküldeni, ahogyan azt a vevő kifizette az eladónak, kivéve, ha a vevő más visszatérítési módban állapodik meg anélkül, hogy a vevőt ezzel kapcsolatban többletdíj felszámítása terhelné.

 15. $ 9 Az eladó kötelezettségei a szerződéstől való elállásnál

a) Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat vevőhöz való eljuttatásától számított 14 napon belül visszaküldeni a vevőnek a tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi fizetést, beleértve a szállítási és postai, illetve egyéb költségeket és díjakat, ez nem érinti a 8. § (5) bekezdésének rendelkezését.

b) Az eladó az (1) bekezdés szerinti kifizetéseket a vevőnek a fizetéséhez használt azonos módon köteles visszafizetni. Ez nem sérti a vevő azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, feltéve, hogy a vevőnek nem lépnek fel további díjak.

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 7. § bek. 6. §-a alapján a vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:
  ○ a vevő egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen vevőnek szánt áruk értékesítése,
  ○ olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megsérült,
  ○ védőcsomagolásban árusított hangfelvétel, videófelvétel, videó-hangfelvétel, könyv vagy számítógépes szoftver értékesítése, ha a vevő a csomagolást kibontotta,
  ○ elektronikus tartalom nem tárgyi adathordozón történő rendelkezésre bocsátása, ha annak biztosítása a vevő kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a vevő nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának  kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.
  ○ olyan áru értékesítése, amelyet a szerződés megkötése és az árunak az eladótól a vevőnek történő átvétele után úgy szereltek össze, raktak össze vagy használtak, hogy az eladó általi helyreállítása fokozott erőfeszítés és fokozott erőfeszítés nélkül nem lehetséges vagy többletköltségekkel jár, pl. összeszerelt bútorok stb.

 2. A vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül az eladó székhelye szerinti címére visszaküldeni, vagy az eladónak vagy az általa meghatalmazott személynek átadni. Az áru eladóhoz történő visszaküldésének költsége a vevőt terheli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül javasolta az áru átvételét. A jelen szerződéses és panasztételi feltételek jelen pontjának első mondata szerinti időtartamot fenntartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb az időszak utolsó napján átadták szállításra.

 3. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatnak kézbesítése után a vevő részére 14 napon belül visszatéríteni a vevőnek az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi fizetést, ideértve a szállítási és postaköltséget és egyéb költségeket. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, sem a többletszolgáltatások költségeire, ha azok a szerződés tárgyát képezték és teljes egészében biztosítva voltak.

 4. Az eladó nem köteles visszaküldeni a vevőnek a jelen feltételek e pontja alapján kifizetett összegeket, mielőtt az árut átadták volna neki, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó javasolja az áru. személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján történő átvételét.

 5. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződéshez kapcsolódó minden további szerződés, amelytől a vevő elállt, szintén eleve megszűnik.

 6. A szerződéses és panasztételi feltételek jelen cikkében foglaltak nem vonatkoznak kifejezetten azokra a jogalanyokra, amelyek nem felelnek meg a vevő definíciójának az alkt. 2. § a) pontja alapján. Ha Ön nem vevő, azaz vállalkozása vagy vállalkozási tevékenysége keretében vásárol árut (amit a vásárlási bizonylaton szereplő azonosítószám határoz meg), nincs lehetősége elállni a szerződéstől. mivel a jogszabály erről nem rendelkezik.

 7. Ha az eladó és a vevő az adásvételi szerződésben másként nem állapodtak meg, az eladó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a vevőnek átadni. Ha az eladó a termék szállítási kötelezettségének az első mondatban meghatározott határidőn belül nem tett eleget, a vevő felkéri őt, hogy az általa meghatározott további ésszerű határidőn belül szállítsa le a terméket. Ha az eladó ezen a további ésszerű határidőn belül sem szállítja ki a terméket, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.

UTASÍTÁS A VEVŐ VÉTELI SZERZŐDÉS ELÁLLÁSI JOGÁNAK ALKALMAZÁSÁRA

 1. Az adásvételi szerződéstől való elállás joga:

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen adásvételi szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – átveszi az árut. Az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásakor világos nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson bennünket az adásvételi szerződéstől való elállási döntéséről a Japitex s.r.o. Povstalecká 61 Banská Bystrica 97409 címen. Szlovákiai email cím: eshop@japitex.hu, Telefonszám. +421 944 353 654. Erre a célra felhasználhatja az adásvételi szerződéstől való elállási formanyomtatvány mintáját, amely a 1. sz. melléklete a szerződési és panaszételi feltételeknek. Kérésére elállási nyilatkozat mintát vagy bármely más félreérthetetlen elállási nyilatkozatot elektronikusan is kitölthet és elküldhet a [webhely címe] weboldalunkon keresztül. Ha él ezzel a lehetőséggel, az adásvételi szerződéstől való elállás kézhezvételét haladéktalanul e-mailben, ill. egy másik tartós hordozón visszaigazoljuk. Az adásvételi szerződéstől való elállási határidő érvényben marad, ha Ön az adásvételi szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásáról.

 1. Az elállás következményei:

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban Ön által teljesített összes fizetést, így különösen a vételárat, beleértve az áruk Önnek történő kiszállításának költségét is. Ez nem vonatkozik a járulékos költségekre, ha Ön az általunk kínált legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, sem a többletszolgáltatások költségeire, ha azok szerződés tárgyát képezték, és azokat teljes egészében biztosították. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül visszaküldjük Önnek az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számítva. A visszatérítés ugyanúgy történik, mint amilyen fizetési módszerrel fizette ki a megrendelést, kivéve, ha kifejezetten beleegyezett egy másik fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül. A vásárolt áru ellenértékének kifizetése csak a visszaküldött áru címünkre történő visszaszállítása vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása után történik, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül küldje vissza részünkre vagy vigye be a cég székhelyének címére. A határidő betartottnak minősül, ha az árut a 14 napos határidő előtt visszaküldi. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy az adásvételi szerződéstől való elállás esetén Ön felelős az áru értékének bármely olyan csökkenéséért, amely az áru elküldésétől a visszaküldésig terjedő időszakban az áru jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükségestől eltérő módon történik. 


Korhatár

A www.japitex.hu e-shopunkon csak 16 éven felüliek rendelhetnek. Ha a vevő 16 éven aluli, az árut törvényes képviselőjének vagy más 16. életévét betöltött személynek kell megrendelnie.

Ár feltételek:

 1. Az Eladó által a Japitex.hu-n keresztül kínált áruk vételára mindig a kiválasztott áruk mellett van feltüntetve. A japitex.hu online áruházban az áruk és szolgáltatások összes ára, valamint minden díj végleges, áfát tartalmazó. Az összes kedvezmény a készletek kimerüléséig érvényes, hacsak egy adott terméknél másként nem szerepel.
 2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a japitex.sk oldalon felsorolt ​​áruk árait egyoldalúan módosítsa (emelje/csökkentse), feltéve, hogy az áruk új árai a Japitex.hu oldalon való megjelenés napján érvényesek a Vevő számára. Az ilyen ármódosítás nem vonatkozik a Vevő által már megrendelt árukra. Abban az esetben, ha a japitex.hu oldalon nyilvánvalóan hibásnak tűnik bizonyos áruk ára, pl., ha az áru általánosan beszerezhető és általánosan ismert és ára eltér a szokásos ártól, vagy rendszerhiba miatt az áru ára "0 EUR" vagy "1 EUR" jelenik meg, az Eladó nem köteles az árut rossz áron kézbesíteni, de felajánlhatja az áru megfelelő áron történő kiszállítását. Ha a Vevő ebben az esetben nem ért egyet az áru megfelelő árával, elállhat az adásvételi szerződéstől.
 3. Nagyobb mennyiségű megrendelés esetén a megrendelt áru mennyiségétől függően egyedi kedvezményben is van lehetőség megegyezni.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetési feltételek itt találhatók.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. Az egyes szállítási módok árait itt találja.

 2. Az áru tulajdonjoga az átvétellel és a vételár megfizetésével száll át a Vevőre.

 3. Az árut tartalmazó küldemény mindig tartalmaz számlát is. A Vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás, amelybe az áru be van csomagolva, nem sérült-e, és a küldemény átvételét igazoló okiratot aláírni. Sérülés esetén a fuvarozóval jegyzőkönyvet kell készíteni a szállítás során észlelt hibákról. Amennyiben a Vevő az árut a csomagolás nyilvánvaló sérülése ellenére átveszi, az Eladó ebből kifolyólag utólagos reklamációt nem fogad el.

 4. Csak az számít sértetlen, bontatlan eredeti küldeménynek, amelyiken nem láthatók ezek a jellemzők. A fuvarozó a Slovenská pošta vagy a GLS futárcég köteles az árut a Vevőnek tételesen átadni és a jegyzőkönyvet a helyszínen felvenni. Az ilyen károkért a szállító a felelős. Ha a küldemény az átvétel során nem sérült meg, és az áru a kicsomagolás után is sérült, haladéktalanul (legkésőbb három munkanapon belül) jelentse az Eladónak. Ennek elmulasztása esetén az ellenőrzés során észlelt hibákra csak abban az esetben érvényesíthet igényt, ha bizonyítja, hogy az áru átvételekor már rendelkezett ezekkel a hibákkal.

 5. Az Európai Unió tagállamainak területére történő áruszállítás árai és feltételei itt találhatók meg.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK ÉS PANASZTÉTEL

 1. Az Eladótól vásárolt minden áruhoz a Vevő részére történő átadáskor számlát (áruvásárlást igazoló bizonylatot) csatolunk, mely jótállási bizonylatként is szolgál.

 2. Csak az Eladótól vásárolt és teljesen kifizetett áruk panaszolhatók. A kellékszavatossági jogok gyakorlása az eladó székhelyén, vagy más, javításra (garanciális szerviz) kijelölt szervezet telephelyén történik. A címeket és telefonszámokat a vevő a www.japitex.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában találja meg.

 3. A Vevő panasztétel esetén köteles a panaszolt árut az Eladó székhelye szerinti címre leszállítani. Az árut tisztán, mechanikailag sérülésmentesen, a szükséges dokumentumokkal (számla) kérjük átadni. Utánvéttel feladott árut nem fogadunk el. Javasoljuk a kiszállított áru biztosítását.

 4. Az eladó azonnal, összetett ügyekben 3 munkanapon belül dönt a panaszról. Indokolt esetben, különösen, ha a termék komplex műszaki állapotfelmérése szükséges, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül. Ezen időszak letelte után a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll a terméket új termékre cserélni.

 5. Minden jogszerűen alkalmazott garanciális javítás ingyenes, beleértve a megjavított áru a Vevő részére történő szállításának költségét is.

 6. A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, rendelleneségekre és károkra, amelyek használatból, elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból vagy az áru a vevő általi nem megfelelő kezeléséből adódnak.

 7. A panasz eredményéről a vevő a panasztételi eljárás befejezését követően haladéktalanul telefonon tájékoztatást kap, és ezzel egyidejűleg e-mailben, ill. ajánlott küldeményként reklamációs jegyzőkönyvet kap.

Itt találja a letölthető panasztételi űrlapot

SZEMÉLYES ADATOK ÉS VÉDELMÜK

 1. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő, ha természetes személy, köteles az eladónak a megrendelésnél közölni nevét- és vezetéknevét, állandó lakcímét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet.

 2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő, ha jogi személy, köteles az eladóval közölni cégnevét, székhelyének címét, beleértve az irányítószámot, statisztikai számjelet, telefonszámot és e-mail címet.

 3. A vevő a megadott személyes adatait bármikor ellenőrizheti, megváltoztathatja, valamint regisztrációját törölheti az e-kereskedelmi weboldal Fiókom menüpontjában történő bejelentkezés után.

 4. Az eladó ezúton értesíti a vevőt, hogy az alkt. 122/2013 sz.10. § 3. bek. b) pontja szerint a személyes adatok védelméről és az egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján az eladó, mint üzemeltető, az adásvételi szerződés megkötése során a vevő személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül kezeli, mivel a vevő személyes adatainak kezelését az eladó a vevővel szerződéskötést megelőző jogviszonyban végzi, és a vevő személyes adatainak kezelése az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vevő az egyik szerződő félként lép fel.

 5. A vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő négyzet bejelölésével kifejezheti hozzájárulását adja a Ptk. 11. § bek. 1. §-a alapján, hogy az eladó személyes adatait, különösen a fent felsoroltokat és/vagy azokat, amelyek az eladó tevékenysége során szükségesek ahhoz, hogy a kínált árukra vonatkozó új termékekről, kedvezményekről, akciókról tájékoztatást küldjön és azokat minden esetben feldolgozza, kezelje és tárolja információs rendszerében.

 6. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint kezeli.

 7. Az eladó kijelenti, hogy a Kbt. 6. § bek. 2 betű c) pontja alapján a személyes adatokat kizárólag a jelen szerződési és panasztételi feltételekben meghatározott célból gyűjti.

 8. Az eladó kijelenti, hogy a Kbt. 6. § bek. 2 betű e) pontja alapján a személyes adatokat a jelen feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra gyűjti, és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása kizárólag a gyűjtésük céljának megfelelő módon történjen, és ne egyesítse azokat más személyes adatokkal, amelyek más célból szerzett adatok.

 9. A Vevő a jelen Szerződési és Panasztételi Feltételek 9.5 pontja szerinti hozzájárulását az Eladónak határozott időre, a Vevő személyes adatai kezelésének céljának megvalósulásáig adja meg. Az Eladó az adatkezelés céljának megvalósulását követően haladéktalanul gondoskodik a Vevő személyes adatainak megsemmisítéséről. A vevő a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 1 hónapon belül lejár attól az időponttól számítva, amikor a vevő a hozzájárulás visszavonását az eladónak kézbesítette.

 10. A megrendelés elküldése előtt felkérjük a vevőt, hogy a megrendelés elküldése előtti négyzet bejelölésével erősítse meg, hogy az eladó kellően, közérthetően és pótolhatatlan módon értesítette a vevőt a következőkről:
  a) azonosító adatairól, amelyek ezen szerződési és panasztételi feltételek 1. cikkében találhatóak,
  b) harmadik fél azonosító adatairól, amely a megrendelt árut a vevőnek szállító vállalkozás adatai és az elfogadásban szerepelnek,
  c) a személyes adatok kezelésének céljáról, amely adásvételi szerződés megkötése érdekében az eladó és a vevő között,
  d) arról, hogy kezeli a vevő személyes adatait, mégpedig név- és vezetéknév, állandó lakcím, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet, ha a vevő természetes személy
  cégnév, a székhely címe, beleértve az irányítószámot, a statisztikai számjelet, a telefonszámot és az e-mail címet, ha a vevő jogi személy,

 11. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a Személyes adatok védelméről szóló törvénnyel vagy más általánosan kötelező erejű jogszabályokkal, és azokat nem kerüli meg. Az Eladó kijelenti, hogy az érintett hozzájárulását az Eladót terhelő szerződéses jogviszony, szolgáltatás, áru vagy kötelezettség visszautasításával való fenyegetéssel nem érvényesíti és nem szabja feltételhez.

 12. A Vevő írásbeli kérelmére jogosult az Eladótól:
  a) megerősítést kérni arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem,
  b) megerősítést kérni a személyes adatok kezelésének céljáról,
  c) általánosan érthető formában tájékoztatást kérhet személyes adatainak az információs rendszerben történő kezeléséről, állapotáról a következő mértékig:
  (i) az eladó és az eladó képviselőjének személyazonossága, ha kijelölik,
  (ii) a közvetítő személyazonossága; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó a személyes adatok megszerzése során nem a Személyes adatok védelméről szóló törvény 8. §-a szerint jár el,
  d) általánosan érthető formában pontos tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatait milyen forrásból szerezte meg az eladó feldolgozás céljából,
  e) általánosan érthető formában a kezelés alá vont személyes adatainak másolatát,
  f) további információkat, amelyek a személyes adatok kezelésének valamennyi körülményére és feltételére tekintettel szükségesek ahhoz, hogy a vevő jogait és törvényileg védett érdekeit különösen a következő mértékig biztosítsa:
  i) önkéntességre vagy a szükséges személyes adatok megadásának kötelezettségére vonatkozó utasítás; ha az eladó a vevő személyes adatait a Személyes adatok védelméről szóló törvény 11. §-a szerinti hozzájárulása alapján szerzi meg, úgy a hozzájárulás érvényességéről is értesíti, és ha a vevő személyes adatszolgáltatási kötelezettsége az Európai Unió közvetlenül végrehajtható, kötelező erejű jogi aktusából, a Szlovák Köztársaságot kötelező érvényű nemzetközi szerződésből vagy jogszabályból ered, az eladó értesíti a vevőt a kötelezettséget előíró jogalapról, értesíti őt a személyes adatok megadásának megtagadása következményeiről.
  ii) harmadik felekről szóló tájékoztatás, ha várható vagy egyértelmű, hogy a személyes adatokat megkapják
  iii) a címzettek köre, ha várható vagy egyértelmű, hogy a személyes adatokat megkapják,
  iv) a nyilvánosságra hozatal formáját, ha ez szükséges,
  v) harmadik országok, ha várható vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat ezekbe az országokba továbbítják,
  g) az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése,
  h) személyes adatainak megsemmisítése, ha az adatkezelés célja megvalósult; ha az adatkezelés tárgya személyes adatot tartalmazó hivatalos irat, kérheti azok visszaküldését,
  i) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak megsemmisítése, ha az Adatvédelmi törvény vagy a Szlovák Köztársaság más hatályos jogszabálya megsértése történt.

 13. A vevő ingyenes írásbeli kérelem alapján tiltakozhat:
  a) személyes adatainak kezelése ellen, amelyekről feltételezi, hogy direkt marketing célból az ő hozzájárulása nélkül kezelik vagy fogják kezelni, és kérheti azok megsemmisítését,
  b) 10. § 3. bek. d) pontja alapján a személyes adatait postai úton történő közvetlen marketing célra használnak, vagy
  c) 10. § 3. bek. d) pontja alapján a személyes adatait közvetlen marketing célra használnak.

 14. A vevő ingyenes írásbeli kérelem alapján tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatvédelmi törvény 10. § 3. bek. a) e) f) vagy g) pontjai szerinti esetekben indokolt okok kifejtésével, vagy bizonyítékkal arra, hogy jogosulatlan beavatkozást tesznek olyan jogaiba és törvényileg védett érdekeibe, amelyeket a személyes adatok ilyen kezelése konkrét esetben sért vagy sérthet; ha ezt jogi okok nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vevő tiltakozása megalapozott, az eladó köteles haladéktalanul, amint a körülmények lehetővé teszik, zárolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése ellen a vevő tiltakozott.

 15. A Vevő írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügy nem halasztható, jogosult arra is, hogy bármikor tiltakozzon az Eladóval szemben, és ne tegyen eleget az Eladó döntésének, amely rá nézve joghatással vagy jelentős kihatással lenne, ha az ilyen döntés kizárólag az automatizált személyes adatainak feldolgozásán alapul. A vevőnek jogában áll kérni az eladótól a kiadott határozat felülvizsgálatát az automatizált feldolgozási formától eltérő módszerrel, míg az eladó köteles a vevő kérésének eleget tenni úgy, hogy a döntés felülvizsgálatában döntő szerepet kapjon; 9.18. pont szerinti határidőn belül az eladó a vevőt a vizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről tájékoztatja. A vevőt nem illeti meg ez a jog csak akkor, ha azt külön jogszabály biztosítja,

 16. Ha a vevő írásban gyakorolja a jogát, és kérelmének tartalma azt mutatja, hogy jogát gyakorolja, a kérelmet e törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni; a vevő az e-mailben vagy faxon benyújtott kérelmét legkésőbb annak feladásától számított három napon belül írásban kézbesíti

 17. Ha a vevő azt gyanítja, hogy személyes adatait jogosulatlanul kezelik, bejelentést tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál. Ha a vevő nem cselekvőképes, jogait törvényes képviselője gyakorolhatja.

 18. Az eladó köteles a vevő kérelmét a jelen szerződési és panasztételi feltételek jelen cikke szerint, ill. az Adatvédelmi törvény szerinti követelményeit teljesíteni, és legkésőbb a kérelem vagy kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a vevőt.

 19. A vevő jogainak korlátozásáról az Adatvédelmi törvény 28. § 2. bek. alapján, az eladó haladéktalanul írásban értesíti az érintettet és a személyes adatvédelmi hivatalt.

 20. Az eladó értesíti a vevőt, hogy az Alkt. 15. § 1. bek. e) 3. és 4. pontja alapján a vevő személyes adatainak kezelése során feltételezhető, hogy a vevő személyes adatait az alábbi harmadik személyek, ill. címzettek körének továbbítják: Slovenská pošta, a.s., székhelye: Partizánska cesta no. 9, 975 99 Banská Bystrica, Statisztikai számjel: 36631124, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Statisztikai számjel: 36624942

 21. Szigorúan tilos 16 éven aluli személyeknek személyes adataikat közzétenni e-shopunkon.

Teljesítésképtelenségért való felelősséget kizáró körülmények

  Egyik Szerződő Fél sem vállal felelősséget vis maior esetén a teljesítési képtelenségért.

  Vis maiornak minősül az az esemény, amelyet a Szerződő Felek nem láthattak előre, és amelyet akaratuktól függetlenül a legnagyobb szakmai körültekintéssel sem tudtak volna megakadályozni, így különösen a háború, tüntetés, sztrájk, természeti katasztrófák, jogszabályi változások és egyebek. 

  A 2. pont szerinti esemény esetén a Szerződő Felek kötelesek egymást indokolatlan késedelem nélkül értesíteni.

  FELÜGYELETI HATÓSÁG


  Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, SOI Felügyelőség a Besztercebányai Régióért,

  Dolna 46, 974 00 Banska Bystrica 1,

  telefon: 048/412 49 69, email: bb@soi.sk

  VEVŐI VITÁK ALTERNATÍV RENDEZÉSE

  1. Ha a vevő nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre nemlegesen válaszol, vagy annak feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a vevő a § 12 vevői jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015 sz. törvény alapján joga van alternatív vitarendezési kérelem benyújtására. Az e-shop üzemeltetőjével szembeni alternatív vitarendezésre illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság (www.soi.sk) vagy más, a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által vezetett AVR-szervezetek listáján bejegyzett illetékes jogi személy.http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-rysenia-spotrebitelskych-sporov / 146987s), míg a vevőnek jogában áll megválasztani, hogy a vevői jogviták alternatív megoldásának fent említett alanyai közül melyiket választja. A vevő ugyanakkor igénybe veheti a http://ec.europa.eu/consumers/odr/címen elérhető online vitarendezési platformot is. A vevő az igénylési díjakról egy adott AVR-szervezet honlapján tájékozódhat.

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


  1. A japitex.hu oldalon történő áruvásárlás során a Vevő vállalja az Internet technikai lehetőségeinek ismeretét és a technológia által okozott esetleges problémák elfogadását.

  2. Az Eladó nem vállal felelősséget a japitex.sk hibás csatlakozásából eredő károkért A számítógép, illetve a számítógépen található adatok védelme a Vevőt terheli.

  3. Az eladó figyelmeztet, hogy a japitex.sk oldalon közölt információk előzetes értesítés nélkül frissülhetnek.

  4. Az eladó nem vállal felelősséget más féllel szemben a japitex.sk információinak felhasználásából eredő közvetlen, közvetett vagy rendkívüli károkért.

  5. Az eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a japitex.sk oldalon felsorolt ​​árukat.

  6. Az Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF bármikori megváltoztatására és/vagy kiegészítésére. A jelen ÁSZF módosításai és/vagy kiegészítései a japitex.sk oldalon való megjelenésük napján lépnek hatályba

  7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés vagy a kapcsolódó szerződések alapján fennálló jogviszonyaikból eredő minden vitát, ideértve a jelen Szerződés érvényességével, értelmezésével és felmondásával kapcsolatos vitákat is, elsődlegesen békés úton rendezik.

  8. A megrendelés elküldése előtt a vevő a négyzet bejelölésével igazolja, hogy elolvasta a jelen általános szerződési feltételeket, teljes mértékben megértette azok tartalmát, és egyetért velük.

  9. A vevő és az eladó megállapodtak abban, hogy az elektronikus kommunikáció formáját, különösen az e-mailben és az interneten keresztül, teljes mértékben érvényesnek és mindkét félre kötelező érvényűnek ismerik el. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az elektronikus kommunikáció nem elfogadható.

  10. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta a jelen általános szerződési feltételeket, és azokkal maradéktalanul egyetért. A jelen szerződési feltételek egyéb rendelkezései ellenére az eladó nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, a lehetőség elvesztéséhez vagy bármely más, gondatlanságból, szerződésszegésből vagy egyéb módon felmerült közvetett vagy következményes veszteségért. Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelennek vagy a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai által végrehajthatatlannak bizonyulnak, az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek, valamint az ÁSZF vonatkozó rendelkezésének fennmaradó részeinek érvényessége és végrehajthatósága változatlan marad.

  11. Az ÁSZF a megrendeléssel együtt járó elektronikus űrlap elküldésének napján az Eladó honlapján foglaltak szerint érvényes, kivéve, ha a két fél kifejezetten másként állapodik meg.


  Az üzleti feltételek 2018. március 1-től lépnek hatályba és érvényességbe. Az eladó fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.  Iratkozzon fel a hírlevelünkre és 2.000 ft kedvezménnyel ajándékozzuk meg

  Soha ne késsen le egy ajánlatot. Iratkozzon fel a hírlevélre, és 2.000 ft kedvezménnyel ajándékozzuk meg az első 20.000 ft feletti vásárlásra

  ×